Profesní partneři projektu


Kdo s námi spolupracuje

Provident

Společnost Provident Financial je poskytovatelem malých krátkodobých bezúčelových půjček pro širokou veřejnost. Vzhledem ke svému obchodnímu zaměření se společnost stala iniciátorem vzdělávacího programu Abeceda rodinných financí, jehož páteří je zodpovědné vedení a pravidla rodinného rozpočtu určená právě široké veřejnosti. V ČR Provident Financial rovněž podporuje odborné finanční vzdělávání Finanční kompas cílené na poradce občanských poraden. Firma je součástí britské mezinárodní skupiny International Personal Finance, která považuje finanční vzdělávání za jednu ze svých priorit a to nejen v ČR, ale i v ostatních zemích, kde působí.

Finanční arbitr

Finanční arbitr České republiky je nezávislý orgán, který ze zákona posuzuje a rozhoduje spory mezi finančními institucemi a jejich klienty. Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Pokud klient posílal peníze přes banku a stalo se, že nedorazily, nebo úhrada byla opožděná, nebo pokud někdo zneužil platební kartu a banka odmítá uznat pochybení, má klient šanci vymáhat své právo prostřednictvím služeb finančního arbitra. Institut finančního arbitra byl zřízen k 1.lednu 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Finančního arbitra a zástupce finančního arbitra volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let veřejným hlasováním z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za výkon své funkce odpovídá Poslanecké sněmovně.

Sdružení českých spotřebitelů

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. se dlouhodobě a systematicky věnuje tématu kvality služeb finančního trhu v ČR i EU. Po řadu let odborně zaštiťuje kampaň Podepsat můžeš, přečíst musíš!, která se v roce 2010 stává součástí širšího projektu Abeceda osobních financí. SČS je při jeho realizaci připraveno spolupracovat po odborné i koordinační stránce a spolupůsobit při jeho zviditelňování.

Britská obchodní komora

Britská obchodní komora byla založena v České republice v dubnu 1997. Od této doby se její členská základna rozrostla na 240 společností reprezentující široké spektrum britských zájmů v České republice a to od investrorů až po individuální podnikatele.

Hlavním zaměřením Britské Obchodní komory je navázání a zlepšení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií a vytváření nových obchodních příležitostí. BCC je vedena představenstem a administrována 5 zaměstnanci. Komora pracuje nezávisle na Britské ambasádě, ale udržuje s ambasádou velmi dobré vztahy, zvláště s oddělením Obchodu a Investic. BCC je členem COBCOE (www.cobcoe.org.uk) – the Council of British Chambers of Commerce in Continental Europe Komora má také dlohou tradici v propagování CSR aktvit v České republice, pořádní výukových seminářů jak pro členy, tak pro nečleny a vytváří prostředí pro sdílení jejich zkušeností a úspěchů.

Projekt “abeceda rodinných financí” Britská obchodní komora dlouhodobě podporuje z důvodu snahy zkvalitnit vzdělanost rodin v oblasti financí, rodinných rozpočtů a to zejména v “pokrizové” době. Od tohoto projektu také očekáváme výrazné zlepšení komunikace mezi finančními institucemi a širokou veřejností.

Poradna při finanční tísni

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny služby jsou zdarma, nenabízí žádné služby za úplatu. Poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.
Specialisti na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona.

Provozují bezplatnou poradenskou linku každé pondělí 800 722 722.

RUBIKON Centrum

RUBIKON Centrum je nestátní, nezisková organizace, která vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí ve společnosti. Snahou RUBIKON Centra je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do života, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci prostřednictvím pracovního a dluhového poradenství, které je poskytováno bezplatně. Cílem dluhového poradenství je zvyšování povědomí klientů o problematice předluženosti. Klienti se dozvědí, jak si nenechat dluhy přerůst přes hlavu, jak své dluhy zmapovat a jak pracovat s rozpočtem. Získají také informace o rizicích vyplývajících z neplnění závazků. Pro tuto práci využívá e-learningové kurzy projektu Abeceda rodinných financí.
RUBIKON Centrum společně s Probační a mediační službou ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR založilo v roce 2011 Alianci proti dluhům, ve které je aktivním členem také projekt Abeceda rodinných financí.

Projekt je členem Aliance proti dluhům a Pracovní skupiny finančního vzdělávání při MFČR